2019 Series


0706H 12/3/2019, Cainta

Yesterday, Magallanes town declared a State of Calamity. And earlier today, it made a landfall in Sorsogon. It’s been a while that I experienced typhoon like in the province when power is shut off by the local distributor, and you can see trees swaying around, as if it’s going to fall (wara man pan-o puno didi sa lugar namun).

Mayad ngani, maaram naman an mga katawuhan pag may bagyo, maski mainit pa baga bago mag abot ini. Siguro daku na bagay an mga nangyari sa nakaagi, pareho san Sisang, o Glenda.

Ingat tabi kamo intiru dida!

0848H 08/26/2019, Brgy. Bibincahan, Sorsogon City

I was supposed to leave today for Manila with my eldest but cancelled it because our youngest has on/off fever. The good news is, she doesn’t have Dengue; we had her tested last night at SorDoc. It’s alaming when she stIll has fever on the 3rd day because Brgy. Bibincahan has the most dengue incidents in the city from what i heard through the grapevine.

Sordoc is one of the oldest private hospital in the city, I think next to PePau. It’s currently located at Brgy. Pangpang

————————————

1833H 08/23/2019, Brgy. Bibincahan, Sorsogon City

I met my godfather today, who is also a parent of my kababata. The conversation started with kumustahan and eventually ended up regarding the changes in the city. Apparently, I am not the only one who noticed how fast the changes are happening. And he comes more often to Sorsogon (he’s now based in Pampanga), though doesn’t stay long, he noticed it as well.

Reflecting on this conversation, I am wondering if the city will become another Manila – overpopulated with no proper infrastructure support. I hope not.

————————————

0742H 08/21/2019, Brgy. Bibincahan, Sorsogon City

Nagdadamo na an bisita ni papa sa hapon nan gabi, maski may mga laog. Niyan, an urhi na adlaw bago siya ilubong buwas sa memorial. Mayad man ini na St. Peter Chapels, malinis an kwarto nan may turugan saka electric fan.

I need to have the pink bike’s shifters upgraded for my daughter, while the Trinx needs some tune up.

Ako man napahingayad ko na an bisikleta san manghud ko para magamit man san batit ko pag yadi. Didi ako sa Brgy. Tugos nagpa-upgrade nan nag pa-tune up; mga haling Masbate sinda an mga duwang bulan pa lang bukas. Mayad an mga dara ninda na brands – may Cole, Pinewood (including a full suspension model), Trinx. Nag isturyahan kami san sitwasyun san mga bike shops sa Sorsogon. Sabi niya mayad pa kuno an kita bago nagsulod kuno an tag Legazpi (located somewhere at Embarcadero); may saru pa na tindahan san bisikleta sa kaiping lang san memorial chapel sa Brgy. Tugos man. Napag isturyahanan man namun na sayan an oportunidad san nauna na tindahan sin bisikleta sa Sorsogon kay dili talaga inuna an bentahan sin bisikleta. Nadudumduman ko pa na dida ako nagbakal sadto sin BMX kay sinda an may mayad ng mga models.

Zenco Footstep (c2011) surviving the ever changing market landscape of Sorsogon.

My daughter joined me on the errands, including going to the bank, plasa, and Zenco Footstep. On the last one, we were planning to buy my bunso a pair of shoes so that she can use her walker in the garage. However, we found the right size in plasa, PHP60 lang!

I did buy a pair (wrong size) earlier and had a chat with the cashier. She told me that nowadays, the branches are franchises. They still have Kaypee (no more basketball shoes though) and Islander is well displayed inside the store. I am glad that such store is still surviving the competitive world of retail.


1416H 08/19/2019, Brgy. Tugos, Sorsogon City

Adi ako niyan sa St. Peter Chapel, burol san father-in-law ko. Namatay siya barely a month after an mother-in-law ko namatay man. Grabe palan pag namamatayan, lalo na pag magkasunod, considering na in-laws ko sinda. Pareho harani sa akun an duwa. Duwang beses kami nag uli dahil san sadi.

St. Peter Chapels along AH26, Brgy. Tugos.

Si Mama an nagturo sa akun magluto. Siya an nagsabi sa akun, intiru na ginluluto nagbabatug sa ginisa. Kaya ako, pag dili ko aram an lulutuun, nagisa lang ako. Nan idol ko siya sa pagluto. Lain kay mayad lang ngaya siya magluto kundi an bilin bilin sa balay, nagigibu niya na masiram! Saro na beses, nag pangalasdose kami sa Spanish resto sa mall. The next week, nareproduce niya an gambas sa lana, nan damo na bawang!

Si Papa naman, parauma siya, mainly copra. An isturyahan namun an mga tawo sa bulod, kultura, pag uugali nan buhay buhay. An wisdom san saro na gurang na nagmamanehar sin trabahador dili mo makukuha sa leadership training. An isturya niya, applicable man gihapun an leadership framework, iba lang an detalye.

Batit pa ako, kilala ko na sinda. San high school, pagkakahapon na sabado o domingo or both, nagkakadto ako sa inda para makimeryenda nan makibasa komiks! Nakiisturyahan ako sa inda when there was a chance.

Worse, an tiyaun ko man namatayan dahil sa dengue. Dili man namun mabisita kay bawal an magbisita sa duwa na minatay.

————————————

1925H 04/28/2019, Cubao, QC

Niyan na naman lang ako nakagibo sin journal habang naghuhulat sa agom ko sa Cubao.

San sarong semana, hali kami sa Sorsogon. Madali lang kami, mga anum na adlaw lang. An magurang ko na batit, nag prosesyun na naka tiil – wara lamang pag reklamo! Ako, nakatungtung sin bubble gum samantalang an agom ko, nakatungtung sin luda. An obserbahan ko, may mga dili na nakatiil. Nan mga batit pa an dili nagtitiil mag prosesyun! San panahon namun, an mga gurang abswelto mag tiil kun ma prosesyun. Makakamundo lang na an kabatitan, dili na maaram magsunod sa kultura san Sorsoganon. Kaya an batit ko, gin iisturyahan ko nano kay importante na maintindihan niya an halaga san pagiging Sorsoganon maski dili siya nagdaku sa atun.

San Disyembre,nakatipon na ako sin mga haliput na mga artikulo. Naka schedule na an posting hanggang sa katapusan san taon. Siyempre, may idadagdag pa ako. An priority ko lately, an pag kuwa sin mga litrato san mga kalsada.

————————————

0720H 1/3/2019 Bigg’s, Pili

Bigg’s is a fave stop for my family, either going North or South. We tried its branch in Daraga, but it seems the taste of the food (same menu) is quite different.

This time dropping by Bigg’s is bittersweet because we were not supposed to pass by Pili/Nabua proper due to flooding in the latter. We passed by the western side of Bula taking the provincial road. Our plan hit a wall when the concrete road ended up somewhere in the mountain and it was still dark, around 515am. So we turned back and tried the Bula route to AH26, hoping it’s not flooded (we could see the flooded Bula from the mountain). It is! Local folks were encouraging us to take the risk claiming vans were successful in crossing the flood waters. I didn’t take it instead tried my luck in Nabua hoping the flood level is lower. It is, but only the portion that we passed by. Otherwise the AH26 portion is still flooded and passable only to heavy vehicles. Thus we were just happy that we’re safe and we will have a hearty meal at Bigg’s.