2019 Series


2252H 06/09/2019, Cainta, Rizal

Ginkita ko an kumusta man an stats san blog niyan na nakaagi na summer.  Nanotisyahan ko na an Mayo, pirmi hababa kaysa sa Abril; nan an Abril, hababa pirmi san Marso. Siguro dahil ini san wara ako masyadong artikulo tungkol sa mga lugar na puwede kadtuhan sa Sorsogon o kararani na lugar.

There’s a pattern every summer in terms of visitors’ stats.

Naghuhurop hurop ako kun papano ko ini pataasuin. Naisip ko man na an gusto ko lang talaga sadi na blog, kun nano an puwede ko i-record, ibubutang ko sa blog. Dili ko man ginhuna na madamu an mabirisita. Basi surusan-o, may maisip naman ako na isurat sa blog.

Sa pamilya naman, an batit ko medyo nakaaram na san mga barangay san kapamilya namun. Gintutukduan ko mag-tricycle sa banwa. Para puwede na siya magsolo pag nasa bicol siya. Aram na niya an kaibahan san Burabod taas, nan baba; aram niya an subdibisyon nasa Brgy. Bibincahan. Medyo nalilimutan pa niya na may duwa na OLV. Padiyut diyut, matutuum man niya. An gin iisip ko niyan, an saday ko kun may affinity man lang sa Sorsogon.

————————————

1925H 04/28/2019, Cubao, QC

Niyan na naman lang ako nakagibo sin journal habang naghuhulat sa agom ko sa Cubao.

San sarong semana, hali kami sa Sorsogon. Madali lang kami, mga anum na adlaw lang. An magurang ko na batit, nag prosesyun na naka tiil – wara lamang pag reklamo! Ako, nakatungtung sin bubble gum samantalang an agom ko, nakatungtung sin luda. An obserbahan ko, may mga dili na nakatiil. Nan mga batit pa an dili nagtitiil mag prosesyun! San panahon namun, an mga gurang abswelto mag tiil kun ma prosesyun. Makakamundo lang na an kabatitan, dili na maaram magsunod sa kultura san Sorsoganon. Kaya an batit ko, gin iisturyahan ko nano kay importante na maintindihan niya an halaga san pagiging Sorsoganon maski dili siya nagdaku sa atun.

San Disyembre,nakatipon na ako sin mga haliput na mga artikulo. Naka schedule na an posting hanggang sa katapusan san taon. Siyempre, may idadagdag pa ako. An priority ko lately, an pag kuwa sin mga litrato san mga kalsada.

————————————

0720H 1/3/2019 Bigg’s, Pili

Bigg’s is a fave stop for my family, either going North or South. We tried its branch in Daraga, but it seems the taste of the food (same menu) is quite different.

This time dropping by Bigg’s is bittersweet because we were not supposed to pass by Pili/Nabua proper due to flooding in the latter. We passed by the western side of Bula taking the provincial road. Our plan hit a wall when the concrete road ended up somewhere in the mountain and it was still dark, around 515am. So we turned back and tried the Bula route to AH26, hoping it’s not flooded (we could see the flooded Bula from the mountain). It is! Local folks were encouraging us to take the risk claiming vans were successful in crossing the flood waters. I didn’t take it instead tried my luck in Nabua hoping the flood level is lower. It is, but only the portion that we passed by. Otherwise the AH26 portion is still flooded and passable only to heavy vehicles. Thus we were just happy that we’re safe and we will have a hearty meal at Bigg’s.

Advertisements