Biyaheng Bus


Dili ko na madumduman an urhi ko na pagsakay sin bus pauli sa atun. Niyan na adlaw san mga puso, naguli ako na biglaan kay may aasikasuhun lang ako sa balay.

Nagbayad ako sin ekstra para sa mga karton na dara ko. Libre man an porter.

Kaya nagbakal ako tiket online kay wara naman ako sin oras magpa Cubao, na amo an pinakaharani na terminal sa amun. Nagiisip ako kun masleeper bus ako kay makakaturog ako, kaya lang 15 na oras na biyahe sabi san website ninda! Didi na lang ako sa Alps, tapos nasa Ali Mall pa.

Limang minuto bago maghali an bus, amo man ako nag check-in sin mga bagahe. Gintatawag na pati an pangaran ko. Pero mayad ngani efficient an terminal. Tapos may ginhahatag na claim card pag may checked in luggae.

Claim pass para sa naka check-in na bagahe.

Malinisun an bus terminal, nan dili maramok. Sa luwas man, sa pilahan san bus, maayus. Mayad talaga an pagkakagibu sadi na terminal.

Amo lang kay solo ako s biyahe, mapungawun adi pa lang sa hampangan san Megamall…

This entry was posted in Transportation and Communication and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s