Orosipon – Bagyong Sisang


Nagdaku ako sa Sorsogon na nasanay ako sa mga bagyo. Ugmahun ako pag may bagyo sadto kay wara eskwela, maski brownout, may mga papaisrong kami na mga kairiping kaya may kakanam ako, nan pwede makipagtaguan sa yaya. Sadto, an average no. of typhoons na nagbibisita sa Pilipinas, mga nasa beinte kada taon; niyan yata nasa treinta na. Sadto man, an mga ngaran san mga bagyo base sa mga ngaran san mga babayi.

Wara ako sin kunsepto sin epekto san bagyo. Basta sa akun, pirmi siya nag aagi sa lugar namun.

Pero san bagyong Sisang, naiba an pagkita ko san mga bagyo. Didto ko naisip na damu an p’wede mamatay dahil sa bagyo. Nan bag-o pa nag-abut si Sisang, saro man na makusog na bagyo an nag-agi, an Herming. Dumdumunon ko ini kay bagan wara sin sarong o duwang bulan an pagitan san duwa na bagyo.

Wara ako sa Sorsogon san bagyong Sisang. An tutuo, an adlaw na nag-abut an Sisang sa Sorsogon, pahali kami pakadto sa Manila (may family event yata kami, pero di ko na madumduman). Maaliwalas an adlaw sadto, may adlaw nan mainit, pero medyo makusog an hangin. Amo man idto an una ko na nagsakay sin eroplano na halos an buong 45 minuto, mahiwagun an layog san sakayan na napasuka pa ako!

Nakita ko man kun nano kakusog an bagyong Sisang kay san adlaw na nag-agi siya sa Manila, nasa dalan kami hali sa Alabang. Ginpapalid an mga tawo na naglalakat! This was the first time I was out of our house, while a typhoon was battering the place!

This is the Cawayan bridge towards Sorsogon City. It was damaged several times and restored. It’s the only access bridge to Albay.

San nagbalik kami sa Sorsogon after a week, naagihan naman an tulay san Cawayan. Pero makita mo an Sorsogon bagan mamunduon nan grabe an mga tumba na lobi! Sarung bulan yata kami warang klase sa Pilot kay yadto pa an mga nag-evacuate hali sa mga harani sa dagat (naubos an mga balay na harani sa dagat, lalo na an sa may rimpulas nan sa Brgy. Talisay). Nan sobrang duwang bulan na wara sin kuryente; amo ini an pinakaawat na inagihan ko na wara sin kuryente sa balay; an telepono, bagan sobra anum na bulan wara sin linya.

Pagbalik man namun, didto ko naaraman na nag abiso na palan ang PAGASA san maabot na bagyo, pero mga lunch time, mainit pa kuno an panahon pero makuson na an hangin. Kaya wara man sin naghiriwag nan diretso lang kun nano an gingigibu ninda. According to my friends, it was late afternoon that the wind speed started to pick-up, and by early evening, the typhoon was on its strongest. By then, there was not enough time for those in the coastal area to evacuate.

PhilippinesPresident Corazon Aquino (left) hands over relief goods to a victim of typhoon ‘Nina’ during her visit to Sorsogon province on December 2, 1987 in Sorsogon. Picture is via http://www.speakingtree.in

The Rimpulas area was the most devastated resulting to the highest no. of deaths in the province.

By the time Typhoon Sisang moved north, Sorsogon was the worst hit province with more than 100 dead or so. The local citizenry was so traumatized that even a warning for signal number 1, those who were living in the coastal area readily evacuate for higher grounds (after a year or so, one could hear such radio reports).

An bagyong Sisang an saro sa mga may pinakadaku na distroso sa Pilipinas, lalo na sa Sorsogon.

References:

Advertisements
This entry was posted in History, Point of View of a Sorsoganon and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Orosipon – Bagyong Sisang

  1. Pingback: Orosipon – Isturya San Iba Tungkol sa Bagyong Sisang (Part 2) | Sorsogon City

  2. Pingback: Orosipon – Isturya San Iba (Bagyong Sisang Part 2) | Sorsogon City

  3. Pingback: Bagyong Yolanda – Pag Hurup-hurop | Sorsogon City

  4. Pingback: In Yolanda’s wake, memories of Filipino resiliency | Sorsogon City

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s